За ОУПО Дупница

Съгласно подписано Споразумение № РД-02-30-158/20.05.2016г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Дупница за частично финансово подпомагане за изработването на проект на Общ устройствен план на община (ОУПО) по чл. 105, т. 1 от ЗУТ със средства от държавния бюджет, община Дупница предприема необходимите мерки за изготвянето на ОУП.
Окончотелният проект на плана е приет на сесия на Общински съвет Дупница, проведена през септември 2023.


ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДУПНИЦА

ИНТЕРАКТИВНА КАРТА

ДОКУМЕНТИ

СХЕМИ

    Схема ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАНОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
    Схема ОПОРЕН ПЛАНОпорен план
    Схема ПО ВИД ТЕРИТОРИЯВИД ТЕРИТОРИЯ
    Схема НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМАЗЕЛЕНА СИСТЕМА
    ТРАНСПОРТНА СхемаСхема НА КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА
    Схема КИНОПАЗВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
    Схема ДЕТАЙЛ НА ГР. ДУПНИЦАДЕТАЙЛ НА ГР. ДУПНИЦА

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

23.01.2018 год. На основание чл. 19а от Наредбата за Условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми е открита процедура за провеждане на консултации по Заданието за определяне обхвата и съдържанието на доклада за Екологична оценка на Общия устройствен план на община Дупница.

С писмо с Изх. No 11146-8581/23.12.2020 г. Директорът на РИОСВ - София дава положително становище на качеството на доклада за оценка на степентта на въздействие (ДОСВ) върху защитените зони относно ОУП на община Дупница, както и предписания за изгонвяне на доклада по екологична оценка.

Със становище по доклада за Екологична оценка с No СО-01-01/202Зг., Директорът на РИОСВ - София съгласува ОУП на Община Дупница.

Въз основа на положителните становища от РИОСВ и анализ на отразените становища от зантересувани страни е изготвена обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, която е приета от РИОСВ-София.


Контакти